USE YOUR TALENTS

Slovná zásoba pre dotazník v češtine

Česky Slovensky
Hledět / hledí, Dívat se Hľadieť / hľadí, Pozerať sa
Co mi jde Čo mi ide – v čom sa mi darí
Umím dát lidem Viem dať ľuďom
Můj život se řídí Môj život sa riadi
Se mi ostatní svěřuji Ostatní sa mi zverujú
Vést Viesť – riadiť
Mluvím Hovorím, rozprávam
Zklidnit jiné Ukľudniť, upokojiť iných
Když se rozhodnu Keď / ak sa rozhodnem
Než něco udělám Pokiaľ niečo urobím
Naslouchat Počúvať, vypočuť
Moudře Múdro
Snadno Ľahko
Vliv Vplyv
Kvůli vůdčím Kvôli vodcovským
Čím si prochází Čím prechádza (čo zažíva)
Ženu ostatní Poháňam – ženiem ostatných
Díky mně Vďaka mne
Jsem Som
Co nejvíce Čo najviac
Zařizovat / Vyřizovat Zariaďovať, vybavovať
moja
Mně / Mě Mňa / Ma
Cokoli / Jakékoli / Kde co Čokoľvek, niečo / Hocijaké / Hocičo
S jejich sdělení vyberu Z ich oznámenia (z toho čo povedia) vyberiem
Pilně pracující Usilovne pracujúci
Pocit, že jsou prospěšní Pocit, že sú prospešní – užitoční
S celým lidstvem S celým ľudstvom
Přátelé mně žádají Priatelia ma žiadajú
Špatný pocit Zlý pocit
Někdo Niekto
Pracovat déle nebo pilněji Pracovať dlhšie alebo usilovnejšie
Pořádný člověk Poriadny človek
Sdílení něčeho / Sdělit moje Zdieľanie niečoho / Povedať o mojich
Sepsaný Spísaný
Pečlivě vybírám Starostlivo vyberám
Velice / Více Veľmi / Viac
Všechno / Hodně Všetko / Veľa, Veľmi
Uklízím Upratujem
Česky Slovensky
Ptát se Pýtať sa
Zcela Celkom
Ke všem stejně Ku všetkým rovnako
Najít Nájsť
Pokud nevyhrávám Pokiaľ nevyhrávam
Jednat stejně Jednať rovnako
Jací lidé jsou Akí ľudia sú
Se mi líbí Sa mi páči
Řadím podle priority Radím (dávam do poradia) podľa priority
Všechny / Všichni / Je pro mě vším Všetkých / Všetci / Je pre mňa všetkým – tým najdôležitejším
Úkol Úloha
Vyprávěč Rozprávač
Zapomínám Zabúdam
Stejně Rovnako
Někdym Niekedy
Lež Klamstvo, Lož
Pořádnost Poriadnosť, Poriadkumilovnosť
Dělat Robiť
Posiluji Posilňujem
Lépe Lepšie
Nejhlubší touha Najhlbšia túžba
Zpravidla Zvyčajne
Selhání Zlyhanie
Veškerou Všetku
Vyjít s každým Vyjsť s každým
Chytřejší Šikovnejší
Najednou Naraz
Se opravdu zajímal Sa skutočne / naozaj zaujímal
Čtení Čítanie
Pořád Vždy
Řeknu-li, že něco udělám Ak niečo poviem, že to urobím
Svěřený úkol Zverená úloha
Znám Poznám
Jestli mě mají rádi Či ma majú radi

Ak sa chcete vrátiť na miesto v postupe, kde je popísaný výber jazyka, kliknite sem.
Ak sa chcete vrátiť k počiatočnému výberu, kliknite sem