use your talents

Úvod do talentov

Každý človek má talenty. Žiadny z talentov nie je dobrý alebo zlý, talent je neutrálny. Rozhodujúce je to, ako talenty v živote rozvíjame a využívame, ako s nimi pracujeme.

Plastelína

Predstavte si, že skupine detí rozdáte rôzne odtiene plastelíny. Jedno dieťa začne plakať, že sa mu jeho plastelína nepáči, a odmieta s ňou pracovať. Druhé dieťa začuje, ako niekto o jeho plastelíne povie, že je škaredá a nanič, tak sa zatne a nerobí nič. Tretie dieťa začne trhať kúsky plastelíny a hádzať ich do druhých detí. Ďalšie dieťa vezme svoju plastelínu a stláča ju, kým nie je mäkká a poddajná. Potom začne tvoriť svoje malé majstrovské dielo.

Podobne je to s talentami. Sú ľudia, ktorí so svojimi talentami nepracujú, lebo sa s nimi nestotožnia. Iní s nimi nepracujú, lebo možno prežili odmietnutie či nepochopenie od druhých ľudí práve kvôli ich talentom. Niektorí namiesto toho, aby svojimi talentami pomáhali sebe i druhým, ich využívajú nesprávne, dokonca nimi môžu druhým škodiť. A potom sú ľudia, ktorí svoje talenty prijímajú, rozvíjajú ich a využívajú na prospech nielen pre seba, ale i pre druhých.

CliftonStrengths®

Typickým prešľapom v individuálnom rozvoji je zameriavanie sa na slabé stránky. Väčším potenciálom pre rast a úspech je investovanie energie do rozvoja talentov. Tento záver vyplýva zo 40-ročného výskumu otca psychológie silných stránok Donalda O. Cliftona (1924 – 2003).

Don Clifton sa v roku 1988 stal CEO spoločnosti Gallup®, ktorá pomáhala firmám zlepšovať ich biznis vďaka zameraniu sa na silné stránky ich zamestnancov. V roku 1999 vytvoril hodnotiaci dotazník, ktorý dnes poznáme ako CliftonStrengths®. Identifikoval 34 talentov, ktoré vytvárajú osobnosť človeka.

Samotný dotazník obsahuje 200 otázok, respektíve dvojíc výrokov, a úlohou respondenta je vybrať, ktorý z nich viac vystihuje to, ako rozmýšľa, cíti a prirodzene reaguje. Na každú otázku má 20 sekúnd. Samotné vyplnenie dotazníka trvá približne 30 – 45 minút, no odporúčame vyhradiť si na to viac času kvôli nastaveniu konta a vyplneniu úvodných informácií. Dotazník bol doposiaľ preložený do viac ako 20 jazykov, vrátane češtiny. Tento dotazník si môžete kúpiť priamo na stránke spoločnosti Gallup® alebo môžete využiť naše služby.

use your talents

Domény talentov

Talenty v našom ponímaní nie sú zručnosti alebo nejaká zdatnosť či obratnosť. Talent je to, ako prirodzene rozmýšľate, cítite alebo sa správate. V rámci talentov hovoríme o štyroch doménach.

EXECUTING

Exekutíva

Vďaka talentom z tejto domény ich nositelia vedia, ako veci urobiť, zvládnuť.

 • Achiever®/Produktívny
 • Responsibility®/Zodpovednosť
 • Restorative®/Naprávajúci
 • Arranger®/Organizátor
 • Consistency®/Konzistentnosť
 • Belief®/Presvedčenie
 • Deliberative®/Rozvážny
 • Focus®/Sústredenosť
 • Discipline®/Disciplína
INFLUENCING

Vplyv

Vďaka talentom z tejto domény ich nositelia vedia, ako prebrať kontrolu, vyjadriť postoj a zabezpečiť, aby názor tímu bolo počuť.

 • Maximizer®/Maximalizujúci
 • Communication®/Komunikácia
 • Woo®/Spoločenský
 • Competition®/Súťaživosť
 • Activator®/Aktivátor
 • Significance®/Významnosť
 • Self-Assurance®/Sebaistota
 • Command®/Velenie
RELATIONSHIP BUILDING

Vzťahy

Talenty z tejto domény dávajú svojim nositeľom schopnosť budovať pevné vzťahy, ktoré môžu držať tím pokope a spôsobovať, že úspešnosť tímu je väčšia ako súčet úspešností jeho členov.

 • Relator®/Vzťahy
 • Harmony®/Harmónia
 • Empathy®/Empatia
 • Adaptability®/Prispôsobivosť
 • Positivity®/Pozitivita
 • Developer®/Rozvíjajúci
 • Individualization®/Jedinečnosť
 • Includer®/Začlenenie
 • Connectedness®/Prepojenosť
STRATEGIC THINKING

Myslenie

Nositelia talentov z tejto domény pomáhajú tímu uvažovať nad tým, čo by mohlo byť. Absorbujú a analyzujú informácie, ktoré môžu viesť k lepším rozhodnutiam.

 • Learner®/Učiaci sa
 • Strategic®/Strategický
 • Input®/Zberateľ
 • Ideation®/Nápady
 • Analytical®/Analytický
 • Futuristic®/Vizionársky
 • Intellection®/Intelekt
 • Context®/Súvislosti
use your talents

Rozvoj talentov

To, že máte určitý talent, automaticky neznamená, že je vašou silnou stránkou. Talent je váš vnútorný potenciál. Ak ho chcete premeniť na silnú stránku, je potrebné ho rozvíjať.

Proces rozvoja talentov vyzerá takto ->

Na to, aby ste spoznali svoje talenty, slúži dotazník CliftonStrenghts. Vďaka podrobným popisom a odporúčaniam, ktoré vám po jeho vyplnení zašleme, dokážete lepšie pochopiť, aké talenty ste dostali do vienka.

Táto fáza rozvoja talentov je pre niektorých ľudí náročnejšia. Ako v príklade s plastelínou, môže sa stať, že sa vám vaše talenty nebudú páčiť, lebo by ste chceli mať iné. Preto je veľmi dôležité porozprávať sa o nich s talentovým mentorom, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť potenciál ukrytý vo vašich najsilnejších talentoch. Len ak dokážete prijať svoje talenty, môžete s nimi ďalej pracovať.

V tejto fáze spoločne hľadáme spôsoby, ako najlepšie využívať vaše talenty v rôznych oblastiach života. V pracovnej sfére, v oblasti vzťahov či vo vlastnom osobnostnom rozvoji. Cieľom je, aby ste sa stali čo najlepšou verziou seba a žili naplno svoj potenciál a jedinečnosť.

Podpisové, dominantné, podporné a menej prirodzené talenty

Vďaka dotazníku CliftonStrengths® zistíte vaše jedinečné poradie všetkých 34 talentov. V tomto poradí prvých päť talentov označujeme ako podpisové.

Tieto talenty ovplyvňujú to, ako reagujete v rôznych situáciách, ako spolupracujete s ostatnými, ako budujete vzťahy, ako zvyčajne uvažujete a pôsobíte na iných ľudí. Sú akýmsi filtrom vášho pohľadu na svet. Pravdepodobnosť, že niekto bude mať rovnakých päť podpisových talentov v rovnakom poradí ako vy, je 1:33 miliónov. Taký jedinečný človek ste!

Analyzujeme celkový talentový profil s poradím 34 talentov, no najhlbšie sa venujeme prvým 5 talentom. V prípade záujmu môžeme spolu podrobnejšie prejsť top 7, top 10 alebo top 12 talentov. Prvých 10 talentov Gallup® označuje ako dominantné, talenty od 11 do 29 ako podporné a 30 – 34 ako menej prirodzené talenty.

Posilňujte to, na čo máte potenciál

Náš talentový prístup vás bude viesť k tomu, aby ste najviac investovali do svojich dominantných talentov. Táto investícia bude mať totiž niekoľkonásobne vyššiu návratnosť ako investícia do vašich menej prirodzených talentov. Kľúčové je teda rozvíjať svoje talenty a manažovať svoje slabiny.

„Nemôžete byť hocičím, čím chcete byť
– ale môžete byť oveľa viac tým, kým už ste.“

Tom Rath

Výsledky používania talentov

Používanie talentov u jednotlivcov vedie k lepšiemu poznaniu seba, k odpusteniu sebe samému i k sebaprijatiu. Spôsobuje nárast sebavedomia, energie i efektivity. Dodáva človeku nádej do budúcnosti a zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia svojich cieľov. Človek vďaka tomu prežíva šesťkrát vyššiu angažovanosť, šesťkrát viac robí to, v čom je najlepší, a dosahuje trikrát excelentnejšiu kvalitu života.

Pre tímy a kolektívy prináša lepšie sebapoznanie členov tímu, schopnosť prijať vzájomné odlišnosti, zlepšenie komunikácie a podporu tímového ducha. To všetko prispieva aj ku zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti a budovaniu značky. Výsledkom pre manažérov a firmy je tak nárast produktivity o 8 – 18 percent, 29-percentný nárast ziskovosti, pokles fluktuácie zamestnancov o 20 – 73 percent či 10-percentné zlepšenie firemnej filantropie.