Všeobecné obchodní podmínky

Internetového obchodu https://useyourtalents.org/

I. Úvodní ustanovení a Vymezení pojmů

1.1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále aj „VOP“) se řídí právní vztahy mezi společností

Obchodní jméno: Use Your Talents s. r. o.
Sídlo: Sokolská 485/16, Modra 900 01, Slovenská republika
Zapsaná v rejstříku Okresní soud Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka číslo 155745/B

IČO: 54104424
DIČ: 2121579075

IČ DPH: SK2121579075

Bankovní účet: IBAN/SWIFT: SK80 0900 0000 0051 9651 2536/GIBASKBX

(dále i „Prodávající“) a každou osobou, která je Kupujícím zboží, nebo služeb nabízených Prodávajícím na Webovém sídle Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, v rámci platné legislativy Slovenské republiky hlavně zákonů: Zákon č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji tovaru nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostor Prodávajícího v platném znění, Zákon č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele v znění pozdějších předpisů, Zákon č. 22/2004 Sb., o elektronickém obchodě v platném znění, Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění, Zákon č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

1.1.1 E-mailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je:
Email: eshop@useyourtalents.org
Tel. č.: +421903522123

1.1.2 Adresa k zasílání písemností, reklamací, odstoupení od smluv a i. je:
Use Your Talents, s.r.o., Sokolská 485/16, 900 01 Modra, Slovenská republika.

1.2. Těmito Všeobecnými obchodnými podmínkami se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli, a Prodávajícím.

1.3. Pojem Internetový obchod je totožný s pojmem Elektronický obchod a s pojmem Webové sídlo.

1.4. Kupujícím je každá osoba (fyzická osoba nebo právnická osoba), která odeslala objednávku zejména využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

1.5. Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího, nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.

1.6. Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s Kupujícími, kteří vystupují v postavení právnických osob, resp. s fyzickými osobami – podnikateli, kteří jednají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti /Kupujícími, kteří nevystupují v postavení spotřebitele/ se vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

1.7. Smlouvou uzavřenou na dálku se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem dohodnutá a uzavřená výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti Prodávajícího a spotřebitele, především využitím webového sídla případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

1.8. Pojem Kupní smlouva zahrnuje kupní smlouvu na produkty a smlouvu o dodání služby, ve smyslu významu textu uvedeného v těchto Obchodních podmínkách.

1.9. Produkty (dále také „Věci“ nebo „Výrobky“) jsou zboží nebo služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny na Webovém sídle Prodávajícího.

1.9.1. Pojem Produkty zahrnuje i elektronický obsah nedodávaný na hmotném nosiči.

1.10. Prodávající je současně provozovatelem elektronického systému, jehož prostřednictvím provozuje webové sídlo na doméně s názvem https://useyourtalents.org/

1.11. Příslušným orgánem provádějícím dozor nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je: Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Bratislavě pro Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Odbor výkonu dozoru

tel. č. +421 2/58 27 21 72, + 421 2/58 27 21 04
fax č. +421 2/58 27 21 70
e-mail: ba@soi.sk

webový odkaz na podávání podnětů: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

1.12. Stížnosti nebo podněty může Kupující také adresovat i přímo Prodávajícímu na adresu uvedenou v bodě 1.1.2. těchto VOP. Prodávající zároveň doporučuje Kupujícím, aby stížnosti a podněty (z důvodu urychlení vyřízení) Prodávajícímu adresovali na e-mailovou adresu Prodávajícího: eshop@useyourtalents.org.

Jakákoliv stížnost, nebo podnět budou Prodávajícím posouzeny a vyřízeny do 10 pracovních dnů od jejich přijetí. Přičemž o jejich vyřízení Prodávající informuje Kupujícího stejnou formou, jakou Kupující stížnost, nebo podnět Prodávajícímu doručil.

1.13. Ve smyslu § 3, odst. 1 písm. n), zákona č. 102/2014 Sb., Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, ke kterým se Prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda, nebo soubor pravidel, která vymezují chování Prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné nebo více zvláštním obchodním praktikám, nebo obchodním odvětvím, pokud tyto nejsou stanoveny zákonem, nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy, které se Prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se s nimi může spotřebitel seznámit, nebo získat jejich znění.

II. Objednávka produktu – uzavření kupní smlouvy

2.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího je odeslání objednávky produktů Kupujícím realizováno zejména využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

2.2. K uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází okamžikem doručení potvrzení o přijetí platby Kupujícímu.

2.3. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká zejména splněním všech závazků Prodávajícího a Kupujícího.

2.3.1. Kupní smlouva může zaniknout i v jiných právním řádem Slovenské republiky vymezených případech, a to zejména dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy ze strany spotřebitele a v podobných případech.

2.4. Prodávající informuje Kupujícího, že v případě objednání produktů Kupujícím, je objednání spojeno s povinností platby pro Kupujícího, a to formou platby, kterou si zvolil Kupující.

III. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Cena zboží a služeb objednávaných prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího (dále jen „kupní cena“) je stanovena formou předplaceného členství, a to v trvání:

3.2. Základním platidlem je měna Kč, česká koruna.

3.3. V kupní ceně zboží, nebo služeb jsou zahrnuty dopravní náklady a další náklady související s dodáním produktů.

IV. Způsoby platby

4.1. Za zboží a služby na Webovém sídle Prodávajícího můžete platit těmito způsoby:

4.1.1. platba on-line prostřednictvím platební brány GPwebpay – cena 0 Kč.

V. Dodání produktů

5.1. Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat Kupujícímu produkty ve lhůtě nejpozději 7 dní ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu bodu 2.2. a násl. těchto VOP a zaplacení celkové ceny objednávky Prodávajícímu. V případě, že byly splněny obě podmínky uvedené v bodě 5.1. těchto VOP (tzn. došlo-li k uzavření kupní smlouvy a k úhradě celkové ceny objednávky Prodávajícímu), Prodávající je povinen dodat Kupujícímu produkty ve lhůtě nejpozději do 7 dnů ode dne splnění obou těchto podmínek, a to formou zpřístupnění elektronického obsahu Kupujícímu.

Obvykle Prodávající dodá produkty tímto způsobem: Po objednání a zaplacení dané služby bude Kupujícím zaslán přístupový kód pro vyplnění talentového dotazníku na „gallup.com“ s popisem, jak vyplnit talentový dotazník, a bude požádán, aby se přihlásil na některý z termínů pro úvodní seminář následně na mentoring – podle služby kterou si zakoupí. Všechny tyto informace by měl zákazník obdržet nejpozději do 3 pracovních dnů. Po vyplnění dotazníku bude zaslán zákazníkovi report s popisem talentů, který je nezbytný pro další mentoringové schůzky.

5.2. Dodání produktu je uskutečněno on-line zpřístupněním elektronického obsahu na webovém sídle Prodávajícího.

VI. Převzetí produktu

6.1. Převzetí produktu Kupujícím je uskutečněno on-line zpřístupněním elektronického obsahu na webovém sídle Prodávajícího.

6.3. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení ceny objednávky od Kupujícího.

VII. Přepravní podmínky – způsoby dopravy produktů a cena za jejich dopravu

7.1. Způsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktů:

7.1.1. Formy a cena dopravy:

7.1.1.1. On-line zpřístupnění elektronického obsahu – cena 0 Kč.

VIII. Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy bez uvedení důvodu

8.1. Pokud Prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy dle § 3 odst. 1 písm. h) zákona 102/2014 Sb., je spotřebitel oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, nebo od smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího do 14 dnů ode dne:

a) převzetí zboží podle bodu 8.1.1. těchto VOP v případě smluv, předmětem kterých je prodej zboží,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo
c) uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči.

8.1.1. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se:

a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

8.1.2. Pokud Prodávající poskytl spotřebiteli informace dle § 3 odst. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Sb., v platném znění až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy dle bodu 8.1. a násl. těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Prodávající dodatečně splnil informační povinnost.

8.1.3. Pokud Prodávající neposkytl spotřebiteli informace dle § 3 odst. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Sb., v platném znění ani v dodatečné lhůtě ve smyslu bodu 8.1.2. těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy dle bodu 8.1. a násl. těchto VOP.

8.1.4. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, předmětem které je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.2. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo ho předat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, bylo-li zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. (§10 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb.).

8.3. Spotřebitel je povinen, chce-li toto právo využít, odstoupení od kupní smlouvy oznámit Prodávajícímu nejpozději v poslední den určené lhůty. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty na adresu Prodávajícího, která je:

Use Your Talents, s.r.o., Sokolská 485/16, 900 01 Modra, Slovenská republika

Toto právo může spotřebitel uplatnit i v kterékoliv provozovně Prodávajícího.

8.4. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u Prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; byla-li smlouva uzavřena ústně, k uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoli jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále jen „oznámení o odstoupení od smlouvy“).

8.4.1. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které spotřebitel odstoupil. Od spotřebitele nelze požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v § 9 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb., v platném znění, a ceny za službu, je-li předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo-li k úplnému poskytnutí služby.

8.5. Odstoupením od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud Prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 3 odst. 1 písm. h). zákona č. 102/2014 Sb.

8.6. Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu využít formulář odstoupení od kupní smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný na Webovém sídle Prodávajícího.

8.7. Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí ve smyslu zákona č.102/2014 Sb., nese náklady na vrácení zboží Prodávajícímu dle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb., a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze není možné vrátit prostřednictvím pošty. To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude nést sám, nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona 102/2014 Sb.

8.8. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli veškeré platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 102/2014 Sb., zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů.

8.9. Ve smyslu § 9 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb., v platném znění. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím.

8.10. Zásilky zaslané v případě odstoupení od kupní smlouvy jako dobírka nebudou ze strany Prodávajícího převzaty. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně nebo obdobnou formou bez uvedení částky dobírky.

8.11. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, souhlasí-li Prodávající, že je bude nést sám, nebo nesplnil-li povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů.

8.12. Kromě povinností uvedených v odst. 1, 3 až 5 a § 9 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb. uplatnění práva spotřebitele odstoupit od smlouvy nesmí mít za následek vznik dalších nákladů ani jiných povinností pro spotřebitele.

8.13. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Sb.

Konkrétně:

a) poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,

b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy Prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) prodej počítačového softwaru, zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) poskytnutí ubytovacích služeb pro jiný účel než pro účel bydlení, poskytnutí přepravy zboží nebo pronájmu automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo ve sjednané lhůtě,

l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

8.14. V případě odstoupení od smlouvy je Prodávající povinen vrátit spotřebiteli finanční prostředky stejnou formou, jakou je od spotřebitele obdržel. Měnit formu vrácení finančních prostředků spotřebiteli, je možné pouze na základě souhlasu spotřebitele.

8.15. Při odstoupení od smlouvy, předmětem které je prodej zboží, Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle § 9 odst. 1 zákona č. 102/2014. Sb., před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu, ledaže by Prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

8.16. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o službách a před zahájením poskytování služeb udělil výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 zákona č. 102/2014. Sb., v platném znění, spotřebitel je povinen uhradit Prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá poměrně na základě celkové ceny dohodnuté ve smlouvě. Je-li celková cena dohodnutá ve smlouvě nadhodnocena, cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá na základě tržní ceny poskytnutého plnění.

8.17. Spotřebitel není povinen platit za:

8.17.1. Služby poskytnuté během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy bez ohledu na rozsah poskytnutého plnění, pokud:

8.17.1.1. Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) nebo písm. j), zákona č. 102/2014 Sb., v platném znění

8.17.1.2. Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením poskytování služby dle § 4 odst. 6, zákona č. 102/2014 Sb., v platném znění

8.17.2. Zcela nebo částečně poskytnutý elektronický obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, pokud:

8.17.2.1. Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením poskytování elektronického obsahu dle § 4 odst. 8, zákona č. 102/2014 Sb., v platném znění

8.17.2.2. Spotřebitel neprohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu podle prvního bodu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, nebo

8.17.2.3. Prodávající neposkytl spotřebiteli potvrzení v souladu s § 6 odst. 1 nebo odst. 2 písm. b), zákona č. 102/2014 Sb., v platném znění

8.18. Pokud na základě smlouvy uzavřené mimo provozní prostor Prodávajícího bylo zboží dodáno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy a vzhledem k jeho povaze není možné zboží odeslat zpět Prodávajícímu poštou, Prodávající je povinen zajistit vyzvednutí zboží na své náklady ve lhůtě dle § 9 odst. 1. zákona č.. 102/2014. Sb., v platném znění

8.19. Prodávající poučuje Kupujícího, že má-li se na základě smlouvy o službách zahájit poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo pokud Kupující o poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy požádá:

8.19.1. Kupující udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy.

8.19.2. Prodávající musí disponovat výslovným souhlasem Kupujícího se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlášení o tom, že spotřebitel byl řádně poučen podle bodu 8.19.1 těchto VOP.

IX. Alternativní řešení sporů

9.1. V případě, že spotřebitel není spokojený se způsobem, kterým Prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na žádost spotřebitele podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovouto žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dní ode dne jejího odeslání spotřebitelem, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb., o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Slovenská obchodná inspekce (kontakt najdete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/, nebo přímo na stránce https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Kupující může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/, nebo přímo na internetové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternativní řešení sporů může využít jen Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy vystupuje v postavení spotřebitele. Alternativní řešení sporů se týká jen sporu mezi spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká jen smluv uzavřených na dálku. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout, jestliže vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu do maximální výšky 5 eur s DPH.

Všechny další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících s Kupní smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Sb., o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna jeho umístěním na Webovém sídle Prodávajícího. V případě změny ve Všeobecných obchodních podmínkách, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí dle Všeobecných obchodních podmínek platných a účinných při uzavření Kupně-prodejní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

10.2. Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy podle těchto VOP nejednají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti /spotřebiteli/, se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího a zákon č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele.

10.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Reklamačního řádu a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla. Dokumenty – Reklamační řád a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.

10.4. Tyto Všeobecné obchodné podmínky nabývají platnost a účinnost jejich zveřejněním na Webovém sídle Prodávajícího 21. 10. 2022.

Příloha č. 1 – Licenční podmínky používaní Elektronického obsahu koncovými zákazníky

Povinnosti Prodejce týkající se podmínek používání Elektronického obsahu Koncovým zákazníkům (v tomto textu označované také jako „Licenční podmínky“):

Prodejce se zavazuje podmínit nákup Elektronického obsahu odsouhlasením následujících podmínek ze strany Koncového zákazníka (v tomto textu označovaný také jako „Uživatel“) a uvedené Licenční podmínky musí být minimálně v tomto rozsahu jasně a zřetelně dostupné v internetovém obchodě (web stránce) Prodejce. Tuto povinnost Prodejce nemá v rozsahu, v jakém mu to neumožňuje platné právo České republiky.

Elektronický obsah. Elektronickým obsahem se pro účely Licenčních podmínek rozumí jakýkoli Elektronický obsah bez ohledu na formát, v jakém je vyhotoven.

Používání Elektronického obsahu. Elektronický obsah je registrován na Uživatele. Prodejce poskytuje Uživateli nevýhradní a nepřenosné právo vytvořit (download) a uchovávat si přiměřený počet permanentních kopií daného Elektronického obsahu a právo prohlížet, používat a zobrazovat Elektronický obsah neomezeně mnohdy, výlučně jen pro své vlastní, osobní použití. Elektronický obsah bude považován za Prodejcem licencovaný Uživateli, pokud Prodejce neurčí jinak.

Omezení. Není-li specificky uvedeno jinak, Elektronický obsah je chráněn autorským zákonem. Uživatel nemůže prodávat, pronajímat, půjčovat, šířit, distribuovat, vysílat, sublicencovat nebo jiným způsobem přiřazovat práva k Elektronickému obsahu nebo jakékoli jeho části jakékoli třetí straně, nesmí odstraňovat popisy nebo označení týkající se vlastnictví uvedené v Elektronickém obsahu. Uživatel nesmí obcházet, modifikovat, znefunkčnit či odstraňovat ochranu, která chrání elektronický obsah. Nebude také nabádat, napomáhat nebo autorizovat jinou osobu, aby tak činila.

Odstoupení Koncového zákazníka od smlouvy. V případě Elektronického obsahu je odstoupení Koncového zákazníka od smlouvy možné jen do doby prvního stažení (pokusu o stažení), případně do doby prvního prohlédnutí Elektronického obsahu, jinak odstoupení Koncového zákazníka (spotřebitele) není možné, jelikož to vylučuje samotná povaha výrobku /služby (download).

Tento e-shop je certifikovaný http://www.pravoeshopov.sk