Reklamační řád

Internetového obchodu https://useyourtalents.org/

I. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), zákona č.102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího v platném znění a zákona č. 22/2004 Sb., o elektronickém obchodu v platném znění. A upravuje právní vztah mezi Prodávajícím, kterým je:

1.2. Prodávajícím je společnost

Obchodní jméno: Use Your Talents s. r. o.
Sídlo: Sokolská 485/16, Modra 900 01, Slovenská republika
Zapsaná v rejstříku Okresní soud Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka číslo 155745/BIČO: 54104424
DIČ: 2121579075
IČ DPH: SK2121579075
Bankovní účet: IBAN/SWIFT: SK80 0900 0000 0051 9651 2536/GIBASKBX

(dále také „Prodávající“) a každou osobou, která je Kupujícím zboží, nebo služeb nabízeného Prodávajícím na Webovém sídle Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu ustanovení Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na Webovém sídle Prodávajícího, tohoto Reklamačního řádu a příslušných zákonů definujících spotřebitele, ve smyslu platné legislativy Slovenské republiky, zejména zákonů: zákon č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího, v platném znění, zákona č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

1.3. E-mailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je:

E-mail: eshop@useyourtalents.org
Tel. č.: +421903522123

1.4. Adresa k zasílání písemností, reklamací, odstoupení od smluv a i. je:

Use Your Talents, s.r.o., Sokolská 485/16, 900 01 Modra, Slovenská republika.

1.5. Tento Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Kupujícího, který je spotřebitel při uplatňovaní práv z vad věci (zboží), nebo služeb ve smyslu uzavření kupní smlouvy na dálku s Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího https://useyourtalents.org/

1.6. Kupujícím je každá osoba (fyzická osoba nebo právnická osoba), která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu, a to prostřednictvím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

1.7. Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.

1.8. Tímto reklamačním řádem se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a Prodávajícím. S výjimkou uvedenou v bodě 4.12. tohoto Reklamačního řádu (Prohlášení Prodávajícího o záruční době v případě, pokud Kupující nevystupuje v postavení spotřebitele).

1.9. Produkty (dále také „Věci“ nebo „Výrobky“) jsou zbožím, službami, které jsou určené k prodeji a zároveň jsou zveřejněné na Webovém sídle Prodávajícího.

1.10. Pojem Produkty zahrnuje také elektronický obsah nedodávaný na hmotném nosiči.

II. Odkazy

2.1. Na vztahy z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží nebo služeb (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy nejednají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti (spotřebiteli), se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rovněž osobní předpisy, především zákon č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího a zákon č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele.

2.2. Právní vztahy vyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti/osoby, které nejsou v postavení spotřebitele/se řídí podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění. S výjimkou uvedenou v bodě 4.12. tohoto Reklamačního řádu (Prohlášení Prodávajícího o záruční době v případě, že Kupující nevystupuje v postavení spotřebitele).

2.3. Ve smyslu § 3, odst. 1, písm. n), zákona č. 102/2014 Sb. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, k nimž se Prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda, nebo soubor pravidel, která vymezují chování Prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné nebo více zvláštním obchodním praktikám nebo obchodním odvětvím, pokud tyto nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy), které se Prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit, nebo získat jejich znění.

III. Odpovědnost Prodávajícího za vady produktů (zboží a služeb)

3.1. Prodávající je povinen dodat věc (zboží), nebo službu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou t. j. v požadované jakosti, množství a bez vad (faktických, právních).

3.2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc, nebo služba při převzetí Kupujícím. Nejde-li o použité věci, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby vady zboží nebo služeb uplatnil u Prodávajícího bez zbytečného odkladu. Při použitých věcech Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

3.3. Kupující je oprávněn prodávanou věc nebo službu před převzetím prohlédnout.

IV. Záruční doba

4.1. Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba pokud jde o použitou věc je 12 měsíců. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci, nebo služby Kupujícím.

4.2. Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

4.3. Jde-li o použitou věc, Kupující a Prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.

4.4. U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se užívaly po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkat i jen některé součástky věci.

4.5. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi.

4.6. Prohlášením v záručním listě vydaném Kupujícímu nebo v reklamě může Prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí Prodávající podmínky a rozsah této záruky.

4.7. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci Kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

4.8. Pokud dojde k výměně za novou věc, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

4.9. Dojde-li k výměně části nové věci, u které to povaha věci dovoluje, na uvedenou část začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součásti věci, na kterou byla poskytnuta záruka.

4.10. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud se neuplatnily v záruční době.

4.11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.12. V návaznosti na § 429, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, Prodávající prohlašuje, že v případě délky záruční doby v obchodních vztazích mezi Prodávajícím a Kupujícím, který nevystupuje v postavení spotřebitele, Prodávající přebírá záruku za jakost zboží a služeb v délce trvání 12 měsíců.

Záruční doba začíná běžet ve smyslu ustanovení Čl. IV, bod 4.1 tohoto Reklamačního řádu.

V. Postup při uplatňovaní práv z odpovědnosti za vady (Reklamace)

5.1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady věci, zboží nebo služby na adrese: Use Your Talents, s.r.o., Sokolská 485/16, 900 01 Modra, Slovenská republika.

Kupující může vždy využít právo uplatnit osobně reklamaci v kterékoli provozovně Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace vzhledem k povaze věci možné, nebo v sídle Prodávajícího, nebo prostřednictvím třetích osob např. přepravní společnosti, zásilkové společnosti, Slovenská pošta aj. Prodávající doporučuje Kupujícím, aby k uplatnění reklamace využili Reklamační formulář. Uvedený formulář je volně přístupný na Webovém sídle Prodávajícího.

Při reklamaci Prodávající doporučuje Kupujícímu doložit fakturu, záruční list nebo jiný doklad prokazující zakoupení reklamovaného zboží nebo služby u Prodávajícího. Kupujícímu Prodávající doporučuje, aby při uplatňování reklamace popsal vadu zboží nebo služby.

5.1.1. V případě, že Kupující reklamuje zboží nebo službu jinak než osobně, Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby zasílal zboží spolu s detailním popisem vady zboží, a dokladem prokazujícím zakoupení zboží od Prodávajícího (například doklad o zaplacení, faktura, záruční list), a to z důvodu urychlení reklamačního procesu.

5.1.2. Zboží v případě reklamace doporučujeme zasílat doporučenou formou. Zboží Prodávající doporučuje nezasílat formou dobírky, která nebude ze strany Prodávajícího převzata.

5.1.3. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

5.1.4. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace, pokud lhůta pro její vyřízení začala běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím.

5.1.5. Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

5.2. Vyřízením reklamace není dotčeno právo spotřebitele na náhradu škody podle zvláštního předpisu.

5.3. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) zákona 250/2007 Sb., v platném znění (pod vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Jestliže k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, tak lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od okamžiku, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku (předmětu reklamace) za nový výrobek.

5.4. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

5.5. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost Prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

5.6. Spotřebitel má právo na úhradu nezbytných nákladů (zejména poštovného, ​​které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci nebo služby má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

5.7. Náležitosti odborného posouzení ve smyslu bodu 5.4 tohoto článku:

Odborné posouzení musí obsahovat:

  1. a) identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení,
  2. b) přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,
  3. c) popis stavu výrobku,
  4. d) výsledek posouzení,
  5. e) datum provedení odborného posouzení.

5.8. Pokud to charakter výrobku umožňuje, spotřebitel Prodávajícímu (určené osobě) výrobek předá při uplatnění reklamace. Pokud povaha výrobku neumožňuje doručit výrobek prodávajícímu (určené osobě), spotřebitel může při uplatnění reklamace požadovat odstranění vady na místě, kde se výrobek nachází nebo si s Prodávajícím (určenou osobou) dohodnout způsob přepravy výrobku.

5.9. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

VI. Práva Kupujícího při uplatnění práv z odpovědnosti za vady

6.1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

6.2. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo k závažnosti vady.

6.3. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

6.4. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

6.5. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Tento Reklamační řád tvoří neoddělitelnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.

7.2. V případě změny v Reklamačním řádu, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Reklamačního řádu platného a účinného při uzavření Kupně-prodejní smlouvy, a to až do okamžiku jejího zániku.

7.3. Tento Reklamační řád je platný a účinný okamžikem jeho zveřejnění na Webovém sídle Prodávajícího dne 21. 10. 2022.

Tento e-shop je certifikovaný http://www.pravoeshopov.sk