OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O COOKIES

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O COOKIES

/Zásady a poučení o ochraně osobních údajů poskytnuté provozovatelem dotčené osobě při získávání osobních údajů od dotčené osoby a poučení o cookies Internetového obchodu https://useyourtalents.org/

I. Provozovatel

1.1 Totožnost a kontaktní údaje Provozovatele jsou:

Obchodní jméno: Use Your Talents s. r. o.
Sídlo: Sokolská 485/16, Modra 900 01, Slovenská republika

Zapsaná v rejstříku Okresní soud Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka číslo 155745/B
IČO: 54104424
DIČ: 2121579075
IČ DPH: SK2121579075
Bankovní účet: IBAN/SWIFT: SK81 0900 0000 0051 8481 7519/GIBASKBX

1.2. E-mailový kontakt a telefonický kontakt na Provozovatele je:

E-mail: eshop@useyourtalents.org
Tel. č.: +421903522123

1.3. Adresa Provozovatele k zasílání písemností:

Use Your Talents, s.r.o., Sokolská 485/16, 900 01 Modra, Slovenská republika.

1.4. Provozovatel tímto v souladu s čl. 13 odst. 1. a 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. května 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES všeobecné nařízení o ochraně údajů (dále jen „Nařízení“), dále v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 452/2021 Sb., Zákon o elektronických komunikacích, v platném znění, poskytuje Dotčené osobě – (Kupujícímu), od které Provozovatel (Prodávající) získává osobní údaje, které se jí týkají, tyto informace poučení a vysvětlení:

II. Odkazy

2.1. Tyto zásady a poučení o ochraně osobních údajů tvoří součást Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na Webovém sídle Prodávajícího.

2.2. Ve smyslu § 3, odst. 1, písm. n), zákona č. 102/2014 Sb. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, k nimž se prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda, nebo soubor pravidel, která vymezují chování prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné nebo více zvláštním obchodním praktikám nebo obchodním odvětvím, pokud tyto nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy), které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit, nebo získat jejich znění.

III. Ochrana osobních údajů a používání cookies. Poučení a vysvětlení souborů cookies, scripts a pixels

3.1. Provozovatel webového sídla uvádí toto krátké objasnění funkce souborů cookies, scripts a pixelů:

3.1.1. Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho zařízení. Díky tomuto souboru si web na určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě webové stránky nebo procházení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

Script je část programového kódu, který se používá pro správnou a interaktivní funkci webových stránek. Tento kód se spustí na serveru provozovatele nebo na vašem zařízení.

Pixels je malý, neviditelný text nebo obrázek na webstránce, který se používá ke sledování návštěvnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dojít, prostřednictvím pixelů se ukládají různá data.

3.1.2.Cookies se dělí na:

Technické nebo funkční cookies – zajišťují správné fungování webového sídla Provozovatele a jeho používání. Tyto cookies jsou používány bez souhlasu.

Statistické cookies – Provozovatel získává statistiky ohledně používání svých webových stránek. Tyto cookies jsou používány pouze se souhlasem.

Marketingové/Reklamní cookies – Používané pro vytváření reklamních profilů a obdobných marketingových aktivit. Tyto cookies jsou používány pouze se souhlasem.

3.2. Jak kontrolovat soubory cookies:

3.2.1. Soubory cookies můžete kontrolovat anebo smazat podle uvážení – podrobnosti si prohlédněte na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači nebo v jiném zařízení a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání.

3.3. Webové sídlo Provozovatele používá tyto soubory cookies,:

Všechny Provozovatelem využívané soubory cookies najdete na stránce https://www.cookieserve.com/, a to zadáním webové adresy Provozovatele https://useyourtalents.org/.

IV. Zpracované osobní údaje

4.1. Provozovatel na své stránce zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, domácí telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, fakturační adresa, dodací adresa údaje získané ze souborů cookies, IP adresy.

V. Kontaktní údaje odpovědné osoby pro dohled nad ochranou osobních údajů

5.1. Provozovatel jmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů. Kontakt: E-mail: eshop@useyourtalents.org, Tel. č.: +421903522123

5.2. Provozovatel je zároveň Prodávajícím ve smyslu pojmu stanoveném ve Všeobecných obchodních podmínkách této internetové lokality.

VI. Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby a doba zpracovávání osobních údajů

6.1. Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby jsou zejména:

6.1.1. evidence, tvorba a zpracování smluv a údajů klientů za účelem uzavírání smluv s třetími osobami,

6.1.2. zpracování účetních dokladů a dokladů souvisejících s obchodní činností Provozovatele,

6.1.3. dodržování právních předpisů v souvislosti s archivací dokumentů a dokladů podle zákona č. 431/2002 Sb., zákon o účetnictví v platném znění a dalších příslušných předpisů,

6.1.4. činnost Provozovatele v souvislosti se splněním žádosti, objednávky, smlouvy a obdobných institutů Dotčené osoby,

6.1.5. newsletter, marketingové a obdobné reklamní aktivity Provozovatele. V případě udělení souhlasu Dotčené osoby Provozovateli s marketingovými a obdobnými reklamními aktivitami.

6.2. Osobní údaje Dotčené osoby Provozovatel uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro účely plnění smlouvy a jejich následné archivace ve smyslu zákonných lhůt, které Provozovateli ukládají právní předpisy. V případě, že Dotčená osoba souhlasila se zasíláním reklamních e-mailů a obdobných nabídek osobní údaje Dotčené osoby jsou zpracovávány pro tyto účely až do doby, dokdy Dotčená osoba svůj souhlas neodvolá. Nejdéle však po dobu 10 let.

VII. Právní základ zpracování osobních údajů Dotčené osoby

7.1 V případě, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů založené na souhlasu Dotčené osoby, toto zpracování bude zahájeno až po udělení daného souhlasu Dotčenou osobou.

7.2. V případě, že Provozovatel zpracovává osobní údaje Dotčené osoby pro účely jednání o předsmluvních vztazích a uzavření a plnění kupní smlouvy, a tím souvisejícího doručení zboží, produktu nebo služby. Dotčená osoba má povinnost poskytnout osobní údaje pro řádné plnění kupní smlouvy, v opačném případě není možné plnění zajistit. Osobní údaje pro daný účel se zpracovávají bez souhlasu dotyčné osoby.

VIII. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

8.1. Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby budou nebo minimálně mohou být:

8.1.1. statutární orgány nebo jejich členové Provozovatele,

8.1.2. osoby vykonávající pracovní činnost v zaměstnaneckém, nebo obdobném poměru pro Provozovatele,

8.1.3. obchodní zástupci provozovatele a další osoby spolupracující s Provozovatelem při plnění úkolů Provozovatele. Pro účely tohoto dokumentu se za zaměstnance Provozovatele budou považovat všechny fyzické osoby vykonávající pro Provozovatele závislou práci na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích prováděných mimo pracovní poměr.

8.1.4. Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby budou také spolupracovníci provozovatele, jeho obchodní partneři, dodavatelé a smluvní partneři, a to zejména: účetní společnost, společnost zajišťující služby související s tvorbou a údržbou softwaru, společnost poskytující provozovateli právní služby, společnost poskytující provozovateli poradenství, společnosti zajišťující přepravu a dodání produktů kupujícím a třetím osobám, marketingové společnosti, společnosti provozující sociální sítě, společnosti zajišťující platební brány a další platební metody.

8.1.5. Příjemcem osobních údajů budou také soudy, orgány činné v trestním řízení, daňový úřad a další státní orgány, v případě, že tak stanoví zákon. Přičemž osobní údaje budou Provozovatelem poskytnuty daným úřadům a státním institucím na základě a v souladu s právními předpisy Slovenské republiky.

8.1.6. Seznam třetích subjektů – zprostředkovatelů a příjemců, kteří zpracovávají osobní údaje Dotčené osoby:

Global Payments s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 50 010 301 – třetí subjekt zabezpečující platební bránu

REIA, s.r.o., Harmónia 1868, 900 01 Modra – třetí subjekt zabezpečující účetnictví

IX. Informace o poskytování osobních údajů do třetích zemí a době jejich uchovávání:

9.1. Neuplatňuje se. Provozovatel nepřenáší osobní údaje osob do třetích zemí.

X. Poučení o existenci relevantních práv Dotčené osoby:

10.1. Dotčená osoba má mimo jiné následující práva, přičemž:

10.1.1.Bodem 10.1 nejsou dotčena další práva Dotčených osob.

10.1.2. Právo Dotčené osoby na přístup k údajům podle čl. 15 Nařízení, jehož obsahem je:

právo získat od Provozovatele potvrzení či zpracovává osobní údaje Dotčené osoby, a pokud ano tak v jakém rozsahu. Zároveň jsou-li zpracovávány, má právo zjistit jejich obsah a žádat od Provozovatele informace o důvodu jejich zpracování, především informace o: Důvodu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací, o předpokládané době uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné, informaci o kritériích pro její určení, o existenci práva požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů týkajících se Dotčené osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování a o existenci práva namítat proti takovému zpracování, o právu podat stížnost Kontrolnímu úřadu, pokud nebyly osobní údaje získány od dotyčné osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj, o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1. a 4. Nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Dotčenou osobu, o přiměřených zárukách podle čl. 46 Nařízení, týkajících se přenosu osobních údajů, pokud jsou osobní údaje přenášeny do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

10.1.3. právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které se zpracovávají, avšak za dodržení podmínky, že právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

10.1.4. právo Dotčené osoby na opravu podle čl. 16 Nařízení, jehož obsahem je právo: aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby, právo na doplnění neúplných osobních údajů Dotčené osoby, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení Dotčené osoby, právo Dotčené osoby na vymazání osobních údajů (tzv. právo „na zapomnění“) podle čl. 17 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.5. právo dosáhnout u Provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se dotýkají Dotčené osoby, je-li splněn některý z těchto důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získávány nebo jinak zpracovávány, Dotčená osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování provádí, a to za splnění podmínky, že neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, Dotčená osoba namítá vůči zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1. Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo Dotčená osoba namítá vůči zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 2. Nařízení, osobní údaje byly zpracovávány nezákonně, osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá, osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení;

10.1.6. právo, aby Provozovatel, který zveřejnil osobní údaje Dotčené osoby, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikl přiměřená opatření včetně technických opatření, aby informoval jiné provozovatele, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že Dotčená osoba je žádá, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky, přitom platí, že právo na vymazání osobních údajů s obsahem práv podle čl. 17 odst. 1. a 2. Nařízení nevznikne, pokud je zpracování osobních údajů nutné:

10.1.7. k uplatnění práva na svobodu projevu a na informace,

10.1.8. ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá, nebo ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli,

10.1.9. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2. písm. h) a i) Nařízení, jako i čl. 9 odst. 3. Nařízení,

10.1.10. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1. Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v čl. 17 odst. 1. Nařízení znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takovéhoto zpracování osobních údajů; nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

10.1.11. právo Dotčené osoby k omezení zpracovávání osobních údajů podle čl. 18 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.12. právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud jde o jeden z těchto případů: Dotčená osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost osobních údajů, zpracování osobních údajů je protizákonné a Dotyčná osoba namítá proti vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití, Provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je Dotčená osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků, Dotčená osoba namítala vůči zpracování podle čl. 21 odst. 1. Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Dotčené osoby;

10.1.13. právo, aby v případě, že se zpracování osobních údajů omezilo, takové omezeně zpracovávané osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávaly pouze se souhlasem Dotčené osoby nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu;

10.1.14. právo být předem informován o zrušení omezení zpracování osobních údajů;

10.1.15. právo Dotčené osoby ke splnění oznamovací povinnosti vůči příjemcům podle čl. 19 Nařízení, jehož obsahem je: právo, aby Provozovatel oznámil každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování provedené podle čl. 16, čl. odst. 17. a čl. 18 Nařízení, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí, právo, aby Provozovatel o těchto příjemcích informoval Dotčenou osobu, pokud to Dotčená osoba požaduje;

10.1.16. právo Dotčené osoby na přenosnost údajů podle čl. 20 Nařízení, jehož obsahem je: právo získat osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby a které poskytla Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by její Provozovatel bránil, jestliže:

a/ se zpracování zakládá na souhlasu Dotčené osoby podle čl. 6 odst. 1. písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2. písm. a) Nařízení, nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení, a zároveň

b/ se zpracování provádí automatizovanými prostředky, a současně:

10.1.17. právo na získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by je Provozovatel bránil, nebude mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;

10.1.18. právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné;

10.1.19. právo Dotčené osoby namítat podle čl. 21 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.20. právo kdykoli namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je vykonáváno na základě čl. 6 odst. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítání proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení;

10.1.21. v případě realizace práva kdykoli namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je vykonáváno na základě čl. 6 odst. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítání proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení právo, aby Provozovatel dále nezpracovával osobní údaje Dotčené osoby, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Dotčené osoby, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování nároků;

10.1.22. právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotčené osoby, pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem; přitom platí, že pokud Dotčená osoba má námitky vůči zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, osobní údaje již pro takové účely nesmějí být zpracovávány;

10.1.23. v souvislosti s používáním služeb informační společnosti právo na uplatnění práva namítat proti zpracování osobních údajů prostřednictvím automatizovaných prostředků s použitím technických specifikací;

10.1.24. právo mít námitky z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotčené osoby, pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1. Nařízení, avšak s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné k plnění úkolu z důvodů veřejného zájmu;

10.1.25. právo Dotčené osoby související s automatizovaným individuálním rozhodováním podle čl. 22 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.26. právo, aby se na Dotčenou osobu nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují, s výjimkou případů podle čl. 22 odst. 2. Nařízení, tj. s výjimkou případů, je-li rozhodnutí: (a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Dotčenou osobou a Provozovatelem,

10.1.27. povoleno právem Evropské unie nebo právem členského státu, kterému Provozovatel podléhá a kterým se zároveň stanoví i vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Dotčené osoby nebo (c) založená na výslovném souhlasu Dotčené osoby.

XI. Poučení o právu Dotčené osoby odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

11.1. Dotyčná osoba je kdykoli oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Dotčená osoba je kdykoli oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů – v celém rozsahu nebo jen zčásti. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého typu zpracovatelské operace/zpracovatelských operací, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů v rozsahu zbývajících zpracovatelských operací zůstane nedotčena. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého konkrétního účelu zpracování osobních údajů/určitých konkrétních účelů zpracování osobních údajů, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů pro ostatní účely zůstane nedotčena.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může Dotčená osoba realizovat v listinné podobě na adresu Provozovatele zapsanou jako jeho sídlo v obchodním rejstříku v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronických prostředků (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou při identifikaci Provozovatele v tomto dokumentu).

XII. Poučení o právu Dotčené osoby podat stížnost dozorčímu orgánu:

12.1. Dotčená osoba má právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, a to zejména v členském státě svého obvyklého pobytu, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s Nařízením, a to vše, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy.

Dotčená osoba má právo, aby orgán dozoru, kterému byla stížnost podána, ji jako stěžovatele informoval o pokroku a výsledku stížnosti, a to včetně možnosti podat soudní prostředek nápravy podle čl. 78 Nařízení.

12.2. Dozorčím orgánem ve Slovenské republice je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Tel. kontakt: +421 /2 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

XIII. Informace související s automatickým rozhodováním včetně profilování:

13.1. Jelikož v případě Provozovatele nejde o zpracování osobních údajů Dotčené osoby v podobě automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1. a 4. Nařízení, Provozovatel není povinen uvést informace podle čl. 13 odst. 2 písm. f) Nařízení, tzn. informace o automatizovaném rozhodování včetně profilování a o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání osobních údajů pro Dotčenou osobu. Neuplatňuje se.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. Tyto Zásady a poučení o ochraně osobních údajů a poučení o cookies tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.

14.2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webovém sídle prodávajícího 21. 10. 2022.

Tento e-shop je certifikovaný http://www.pravoeshopov.sk